Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor.Förnyelse av medlemskap 50 kr samt för studerande och pensionärer, organisationer, företag 1000 kr för max 30 personer . Anmälan görs via mail till Kerstin Wallin ordförande.  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Anne Wennberg

Ledamot  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se

ledamot

Annika Hedlin

annika@labanskolan.se

ledamot

Maria Sigrfridson

mia@labanskolan.se

Suppleant

Paulina Sergott

paulina.sergott@pysslingen.seI CORONA tider


Under Metodik ligger förslag på övningar att börja med när man ska hålla lite distans och gärna vara utomhus

 Årsmötesprotkoll 2020

Protokoll Årsmöte för Svenska Sherborneföreningen för Relation Play
Zoom möte 12 juni kl.16.OO pg a Corona pandemi
Närvarande Kerstin Wallin, Anne Wennberg, Tove Andersson, Cia Klinta, Lisbeth Krogh
Dagordning
1. Kerstin Wallin öppnande mötet.
2. Dagordningen godkändes
3. Mötet var behörigt utlyst.
4. Kerstin Wallin valdes till ordförande för mötet
5. Anne Wennberg valdes till sekreterare för mötet
6. Cia Klinta valdes justeringsman för mötet
7. Kerstin Wallin presenterade verksamhetsberättelsen
8. Kerstin Wallin presenterade verksamhetsplanen
9. Kassaberättelse: I kassan finns 3794,49 kr.
10. Revisionsberättelse. Revisorns godkännande lästes upp
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019
12. Valberedningen har varit vakant. Cia har tillfrågat Annika Hedlin
Mia Sigfridsson att ställa som styrelsefunktionärer på två år. Paulina Sergott är
tillfrågad som suppleant på ett år. Alla tre valdes av stämman
13. Kerstin Wallin valdes till ordförande för ett år
14. Anne Wennberg valdes till kassör för ett år
15. Omval av Lisbeth Krogh på två år.
16. Rubar Saradj valdes till revisor för ett år
17. Valberedningen är vakant
18. Fastställande av årsavgift. Förnyelse av medlemskap , studerande, pensionärer
50 kr. Företag 1000kr upp till 30 personer
19 Inga övriga frågor
20. Ordförande avslutade mötet. Årsprotokollet skickas ut per mail.
Sekreterare
Anne Wennberg
Justeras
Cia Klinta


                                                                   In Touch nr 43   

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                

 

Styrelsen år 2019                                                                                          

Tove Andersson presenterar sig        

                                                     Panelmöte i Sigtuna                                                                                        

Derun – elev med Sherborne erfarenheter                                     


Lisbeth Krogh om baskurs 1 i Pysslingensförskolor                                                                                     

Årsmötesprotokoll                           

 

Verksamhetsberättelse 2018                                                                                             IN TOUCh nr 44

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                                                                            

Styrelsen år 2019                                                                                          4

Panelmöte i Sopot                                                                  

Ur första In Touch Cia Klinta berättar                                                                                                      

Ur första In Touch Ingrid Westfelt berättar                                                7

 

10 års jubileum                                                                                                 

Cyndi Hill berättar                                                                                         

Recension Ny Bok av Cia Klinta                                         

Aktuellt 2020                                                                                                                    

Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin


   

 

Copyright @ All Rights Reserved