metodik

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Sherborne Metodik


"Barns behov av rörelse"

Utvecklande rörelser grundade på Sherbornes teoretiska modell:

Rörelseerfarenheter är grundläggande för utvecklingen hos alla människor men är särskilt viktiga för människor i behov av särskilt stöd. Metoden ger människor hjälp att uttrycka sin peronlighet och fantasi. Rörelseerfarenheter måste koncentreras och bli mer kontinuerliga hos människor med svårigheter och främst hos de som inte på egen hand kan utnyttja sina inneboende resurser. Därigenom kan de få utlopp för såväl positiva som negativa känslor. Får dessa känslor stanna kvar inom individen kan lätt ångest och oro skapas. Metoden har stor betydelse när det gäller utvecklingen av fysisk förmåga likaväl som den ger möjlighet till positiva relationer med andra genom att få dela rörelseupplevelser. Rörelsemetoden utgår ifrån en teori om Mänskliga Rörelser som grundlades av Rudolf Laban och har utvecklats av Veronica Sherborne under 30 år huvudsakligen i arbetet med barn med allvarliga inlärningsstörningar. Metoden har senare vidareutvecklats och kan idag användas på människor i alla åldrar med olika typer av speciella problem. ·


Rörelser kan utveckla kroppsmedvetenhet.


Rörelser kan förstärka rumsuppfattning.


Rörelser kan förstärka trygghetskänslan och ger möjlighet till relationer med andra.


Rörelser har en speciell kvalité. Det är inte det synliga i rörelsen som är det primära utan den känsla som rörelser ger upphov till. Rörelseglädjen kan väckas av olika ljud eller visuella upplevelser. Det gäller att ta tag i dessa upplevelser och känslor och bara låta kroppen följa med.


Sherborneövningar ger nya möjligheter till kommunikation, rörelsestimulans, rörelseförmåga och kroppsspråk inte minst vid funktionshinder och beteendeavvikelser.


Genom Sherborneövningar kan du utveckla din yrkesroll och din person i mötet med barn, ungdomar och vuxna.


Sherborneövningar går utmärkt att integrera med andra arbetssätt.


Sherborneövningar bygger på Veronika Sherbornes rörelsepedagogik.


Sherborneövningar präglas av en positiv människosyn som kan bidra till ett harmoniskt och givande arbetsklimat.Copyright @ All Rights Reserved